Områder för detaljplan för Bomstad
Översiktsbild över planområdet.

Bomstadbadens camping, utveckling

Kommunen planlägger Bomstadbadens camping för att göra det tydligare vad som är tillåtet inom campingområdet och för att campinggäster och allmänheten ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Syftet med planen

Kommunen ska med en flexibel detaljplan möjliggöra utveckling av Bomstadbadens camping så att framtida förändringar i campares efterfrågan tillgodoses. Allmänheten och boendegäster ska få så stor nytta av anläggningen som möjligt.

Planen ska ge tydlig information om hur kvartersmark för camping får användas liksom vad som gäller för mark för allmän användning inom strandområdet. Vidare ska tydligt framgå var strandskyddsbestämmelser ska gälla och var strandskydd har upphävts. För enklare handläggning av bygglovsärenden anges hur stor och var befrielse från bygglovskrav ska gälla.

Ett underlag behövs för en tydligare beskrivning hur campingen ska få utvecklas. Genom att en detaljplan upprättas kan frågor om strandskydd, bygglovskrav och hur allmänhetens intressen ska tillvaratas klargöras.

Planförslaget bedöms inte strida mot kommunens översiktsplan. Planförslaget handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 kap 5 kap 18 §.

Detaljplanen antogs den 20 maj 2020. Beslutet att anta detaljplanen upphävdes av Länsstyrelsen den 21 september 2020. Länsstyrelsen bedömde att inte tillräcklig hänsyn tagits till strandskyddet kring udden. Beslutet överklagades till regeringen som bedömde att Länsstyrelsens beslut skulle ligga fast (20 oktober 2021).

Planförslaget var utställt för ny granskning mellan 11 april till den 12 maj 2023. Efter granskning II har förslaget justerats. Udden utgår ur planförslagetÖversiktsbild över Bomstadbadens camping
eftersom en samsyn kring hanteringen av strandskyddsfrågorna inte kan nås med Länsstyrelsen.
Ändringen av förslaget bedöms vara av en sådan omfattning att en ny granskning krävs. Den fortsatta
hanteringen av strandskydd och pågående markanvändning på udden får ske enligt de principer som
gäller när detaljplan saknas.

Tidplan

 

 • Samråd till 25 februari 2019
 • Granskning 2 - 25 oktober 2019
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 20 maj 2020
 • Länsstyrelsen har den 18 juni 2020 begärt in planen för prövning
 • Länsstyrelsen har den 21 september 2020 upphävt stadsbyggnadsförvaltningens beslut att anta detaljplanen.
 • Planförslaget var utställt för en andra granskning under tiden 11 april till 12 maj 2023
 • Planförslaget var utställt för granskning III, 21 augusti - 22 september 2023

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter under granskning, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dem redovisas i Utlåtande II.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 22 september 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid frågor

så finns möjlighet att ringa eller träffa förvaltningens handläggare.
Kontakta i så fall planchef Jonas Zetterberg 054-540 45 34 eller
jonas.zetterberg@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bomstadbadens camping

Vem äger marken:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-09-25

28 September 2023