Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Dingelsundet - ökad framkomlighet

Kommunen planerar att bredda en del av Dingelsundsvägen för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vi bygger en säkrare passage över spåren

Mellan den 11 april och 12 juni 2023 kommer plankorsningen vid Skoghallsvägen att vara avstängd för ombyggnation. På bilden nedan ser du hur trafiken kommer att ledas om.

Vi gör ombyggnationen för att skapa en säkrare passage över spåren för gående, cyklister och fordon. Det är Trafikverket som kommer att utföra arbetet.

Läs mer på trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta där omledniningsväg under byggtid av ny plankorsing vid Dingelsundet visas.

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplaner inom Dingelsundet ger möjligheter för cirka 80 nya bostäder vilket medför en trafikökning på befintlig väg – Dingelsundsvägen. En trafikökning på en begränsad vägyta som är enskild väg ställer krav på utförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Syftet med planläggningen är att en del av Dingelsundsvägen, avsnittet mellan Skoghallsvägen och planområdet Östra Dingelsundet kan breddas för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker. Planen syftar också till att utföra vägåtgärder på korsningen Dingelsundsvägen – järnvägen respektive Dingelsundsvägen – Skoghallsvägen. Ett genomförande av planen innebär att berörda delar av vägarna kommer att vara allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.

Tidplan

 • Kommunens förslag till detaljplan var på samråd fram till 25 januari 2019.
 • Planförslaget var utställt för granskning mellan 19 augusti och 16 september 2019.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen den 8 april 2020.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 13 maj 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktursprojekt

Vem äger marken?

Karlstads kommun och privat

Vem bygger?

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif


Sidan uppdaterad: 2023-10-06

Hittade du det du sökte på sidan?