Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vatten och klippor i solsken
Dingelsundet ska bevara sina kvaliteter.

Dingelsundet ska bevara sina kvaliteter.

Dingelsundet – nya villor med permanentboende

Fyra olika detaljplaner i området kan resultera i flera nya bostäder. Syftet med utvecklingen av området är inte att skapa ett nytt bostadsområde, utan att i huvudsak bevara och utveckla den bebyggelse som finns idag och möjliggöra för nya bostäder i området.

Fördjupad översiktsplan visar riktningen

2014 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Dingelsundet. Den beskriver de övergripande dragen i hur området ska utvecklas men måste resultera i detaljplaner innan det är bestämt exakt hur området ska utvecklas. Den fördjupade översiktsplanen beskriver var det kan bli aktuellt med nya bostäder. Den beskriver också att flera av dagens fritidshus kan omvandlas till permanentboenden och att det kan skapas ett sammanhängande strandnära rekreationsstråk som binder ihop det planerade Klarälvsdeltat med Dingelsundet, Göteborgsudden, Zakrisdalsudden och Bergvik.

Nya bostäder

Sydost om Burmavägen kan ett antal bostäder (15-25) etableras via en ny väganslutning från Dingelsundsvägen. På Dingelsundsbergets västra sluttning ska möjligheten prövas att bygga ett mindre antal hus (3-8) med stor hänsyn till naturvärdena. Öster om Dingelsundsberget kan ytterligare en grupp bostäder byggas (20-40) med väganslutning från norr. Förtätning av befintlig bebyggelse vid Margårdsvägen och Burmavägen med 10-15 bostäder ses också som möjlig.

Kontakten med Vänern är viktig

Kontakten med Vänern, som är områdets stora attraktionskraft, ska tas till vara i så stor utsträckning som möjligt. Bebyggelse med karaktär av hus i natur ska förändras och förtätas med stor försiktighet. Byggnadernas höjd kan variera, så att utblickarna mot vattnet tas till vara.

Rekreationsstråk

Ett sammanhängande, strandnära rekreationsstråk från östra sidan av Skoghallsvägen, under broarna, förbi våtmarkerna, via Dingelsundsberget och vidare norrut till Göteborgsudden, med flera möjligheter till strandkontakt, ska skapas i området. Avsikten är att binda ihop Klarälvsdeltat med Dingelsundet och Göteborgsudden.

Fördjupad översiktsplan för Dingelsundet

Planområdet för Västra Dingelsundet inringat i gult på ett flygfoto

Dingelsundet västra – planering för bostäder

Kommunen prövar möjligheten att skapa byggrätter för cirka 30 bostadstomter i området, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet.

Översiktsbild med Udden inringad

Dingelsundet södra – omvandling från fritidshus till permanentboende

Kommunen tar fram en ny detaljplan för att göra det möjligt för permanentboende och att bygga större hus än idag. Man vill också göra strandområdet vid uddens södra spets mer tillgänglig.

Kartbild över planområdet Dingelsundet östra

Dingelsundet östra – 40 nya bostäder

Dingelsundet utvecklas från ett sommarstugeområde till en villaidyll i naturmiljö. En del av östra sidan av udden utvecklas med 40 nya villor. Nu bygger Karlstads kommun vägar och lägger ner vatten- och avloppsledningar.

Illustration över Karlstad med bilder av bland annat människor, stenbron och domkyrkan.

Dingelsundet – ökad framkomlighet på Dingelsundsvägen

Kommunen planerar att bredda en del av Dingelsundsvägen för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker.

Norra Dingelsundet

Dingelsundet norra – utveckling med fler bostäder

Kommunen ska pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse med fler bostäder inom norra Dingelsundet.

Illustrationsskiss över tomter och vägar

Dingelsundet – nya bostäder och gång- och cykelväg

Här ska det byggas ett 40-tal nya bostäder i form av villor, rad- och parhus. Det blir en ny gång- och cykelväg längs med Margårdsvägen från Zakrisdalsvägen till det nya bostadsområdet samt kommunalt vatten och avlopp.

Sidan uppdaterad: 2024-01-08

Hittade du det du sökte på sidan?