Illustration över Karlstad med bilder av bland annat människor, stenbron och domkyrkan.

Dingelsundet – ökad framkomlighet på Dingelsundsvägen

Kommunen planerar att bredda en del av Dingelsundsvägen för att göra vägen mer framkomlig och trafiksäker.

Vad innebär projektet?

Detaljplaner inom Dingelsundet ger möjligheter för cirka 80 nya bostäder, vilket medför en trafikökning på Dingelsundsvägen. Vi måste därför höja trafiksäkerheten, bland annat genom att:

  • En del av Dingelsundsvägen, mellan Skoghallsvägen och planområdet Östra Dingelsundet breddas för att bli mer framkomlig och trafiksäker.
  • En 500 meter gång- och cykelväg anläggs mellan Skoghallsvägen och Östra Dingelsundet.
  • Åtgärder görs i korsningen Dingelsundsvägen - Skoghallsvägen. Berörda delar av vägarna blir allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.
  • Plankorsningen vid Skoghallsvägen byggs om för att skapa en säkrare passage över spåren för gående, cyklister och fordon. (Trafikverket utför det arbetet.)

Tidplan

  • Detaljplan på samråd januari 2019.
  • Planförslaget utställt för granskning augusti/september 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen i april 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft i maj 2020.
  • Byggnation startade 2023.
  • Klart december 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktursprojekt

Vem äger marken?

Karlstads kommun och privat

Vem bygger?

Karlstads kommun
Trafikverket

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen


Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

15 Juli 2024