Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustrationsskiss över tomter och vägar
Illustrationsskiss över det som ska byggas i området.

Illustrationsskiss över det som ska byggas i området.

Dingelsundet - nya bostäder och gång- och cykelväg

Här ska det byggas ett 40-tal nya bostäder i form av villor, rad- och parhus. Det blir en ny gång- och cykelväg längs med Margårdsvägen från Zakrisdalsvägen till det nya bostadsområdet samt kommunalt vatten och avlopp.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Bostäderna byggs av privata aktörer men kommunen bygger gång- och cykelvägen längs med Margårdsvägen från Zakrisdalsvägen till det nya bostadsområdet, lokalgator med enskilt huvudmannaskap i anslutning till de nya tomterna samt nya kommunala VA-ledningar, dagvattendamm och pumpstation.

Gatorna som ska ha enskilt huvudmannaskap kommer efter att de är färdigbyggda att överlämnas till en samfällighetsförening.

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.
 • Kommunen startar byggnation av infrastrukturen våren 2022
 • Infrastrukturen ska färdigställas under året.
 • För tidplan för byggnation av bostäderna får du kontakta respektive byggherre.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av infrastruktur

Vem äger marken:

Ilanda fastigheter AB

Vem bygger:

Karlstads kommun bygger infrastrukturen och Göteborgsuddens fastigheter AB bygger bostäder

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?