Illustrationsskiss över tomter och vägar
Illustrationsskiss över det som ska byggas i området.

Dingelsundet - nya bostäder och gång- och cykelväg

Här ska det byggas ett 40-tal nya bostäder i form av villor, rad- och parhus. Det blir en ny gång- och cykelväg längs med Margårdsvägen från Zakrisdalvägen till det nya bostadsområdet samt kommunalt vatten och avlopp.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Bostäderna byggs av privata aktörer men kommunen bygger gång- och cykelvägen längs med Margårdsvägen från Zakrisdalvägen till det nya bostadsområdet, lokalgator med enskilt huvudmannaskap i anslutning till de nya tomterna samt nya kommunala VA-ledningar, dagvattendamm och pumpstation.

Gatorna som ska ha enskilt huvudmannaskap kommer efter att de är färdigbyggda att överlämnas till en samfällighetsförening.

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft den 5 januari 2021.
 • Kommunen startar byggnation av infrastrukturen våren 2022
 • Infrastrukturen ska färdigställas under året.
 • För tidplan för byggnation av bostäderna får du kontakta respektive byggherre.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av infrastruktur

Vem äger marken:

Ilanda fastigheter AB

Vem bygger:

Karlstads kommun bygger instratrukturen och Göteborgsuddens fastigheter AB bygger bostäder

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

28 September 2023