Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Norra Dingelsundet
Norra Dingelsundet

Norra Dingelsundet

Norra Dingelsundet - utveckling med fler bostäder

Kommunen ska pröva möjligheten att komplettera befintlig bebyggelse med fler bostäder inom norra Dingelsundet.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Plandata

Planområdet ligger cirka 5 kilometer sydväst om Karlstads centrum vid stranden mot Vänern. I öster gränsar det mot järnvägen mellan Karlstad och Skoghall och i norr och söder mot planerade eller påbörjade bostadsområden. Det nås från norr via Margårdsvägen och från söder från Skoghallsvägen via Dingelsundsvägen.

Bakgrund

Under lång tid har det funnits ett stort intresse att bygga bostäder inom Dingelsundet. Stadsbyggnadsförvaltningen tog därför fram en fördjupad översiktsplan för Dingelsundet 2014. Därefter har ett flertal detaljplaner tagits fram i området och kommunalt vatten- och avlopp byggs ut både norr och söder om det nu aktuella planområdet.

För den här aktuella delen finns flera förfrågningar om förhandsbesked för att bygga bostäder och om att ersätta befintliga fritidshus med större byggnader för permanent boende.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör omvandling och komplettering av befintliga fritidshus till permanentbostäder genom väl tilltagna byggrätter. Planen möjliggör också att ett antal nya större villatomter skapas genom avstyckning från befintliga stora bostadsfastigheter samt genom avstyckning av naturmark från stamfastighet. I planområdets östra del ges därtill möjlighet till ett mindre antal nya rad-, par- eller kedjehus, dels i anslutning till pågående utbyggnad av radhus inom Margårdsängarna i norr, och inom en fastighet längre söderut i området.

Detaljplanen säkerställer att en stor andel mark inom området bevaras som naturmark och jordbruksmark för att fortsatt ha kvar natur- och kulturvärden kopplat till landskapet.

Området kommer att anslutas till det kommunala va-nätet.

Planen överensstämmer med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen.

Tidplan

 • Planen var på samråd 12 augusti – 30 september 2022.
 • Ett informations- och samrådsmöte hölls den 7 september i Samhällsbyggnadshuset.
 • Planförslaget var utställt för granskning 21 augusti - 29 september 2023.

Synpunkter på planförslaget?

 • Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.

Synpunkter senast den 29 september 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för norra Dingelsundet

Vem äger marken:

Privat och Karlstads kommun

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen
Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?