Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Kartbild över planområdet Dingelsundet östra
Dingelsundet 2:21

Dingelsundet 2:21

Dingelsundet östra - 45 nya bostäder

Dingelsundet utvecklas från ett sommarstugeområde till en villaidyll i naturmiljö. En del av östra sidan av udden utvecklas med 45 nya bostäder i form av villor, radhus och flerfamiljshus.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

I Dingelsundet har en successiv omvandling skett från fritidshusområde till allt fler åretruntboende. I och med det ökade bostadstrycket i området togs en fördjupad översiktsplan fram för Dingelsundet och delar av Knappstad som antogs 2014. Där pekas denna del av östra Dingelsundet ut som ett område med möjlighet till ny bebyggelse.

Naturmark och 40 tomter till tomtkön

Området består idag av skogsmark och bostadsbebyggelse blir inom delar av denna skogsmark längs med befintlig tillfartsväg och en bit upp på Dingelsundsberget. Här ska det bli cirka 45 nya villor på tomter med en minsta tomtstorlek på 1000 kvm. Cirka 40 av dessa är tomter som hamnar i kommunens tomtkö. Befintlig naturmark blir planlagd och säkrade som naturmark. Även en koppling för gående ingår för att binda samman området med övriga Dingelsundet västerut.

Här kan du läsa mer om kommunens tomtkö och hur du gör för att ställa dig i kön.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft den i maj 2020 och byggnationen väntas komma igång under 2022.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation enligt gällande detaljplan Dingelsundet 2:21.

Vem äger marken:

Kommunen och privat fastighetsägare.

Vem bygger:

Kommunen och privat fastighetsägare

Kommunens kontaktpersoner:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-15

Hittade du rätt information på sidan?