Kartbild över planområdet Dingelsundet östra
Dingelsundet 2:21

Dingelsundet östra - 40 nya bostäder

Dingelsundet utvecklas från ett sommarstugeområde till en villaidyll i naturmiljö. En del av östra sidan av udden utvecklas med 40 nya villor. Nu bygger Karlstads kommun vägar och lägger ner vatten- och avloppsledningar.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Från fritidshusområde till åretruntboende

I Dingelsundet har en successiv omvandling skett från fritidshusområde till allt fler åretruntboende. I och med det ökade bostadstrycket i området togs en fördjupad översiktsplan fram för Dingelsundet och delar av Knappstad som antogs 2014. Där pekas denna del av östra Dingelsundet ut som ett område med möjlighet till ny bebyggelse. Sedan dess har kommunen gjort en detaljplanen för området som är antagen och nu bygger kommunen infrastrukturen i området.

Naturmark och 40 tomter till tomtkön

Området bestod av skogsmark och nu blir det bostadsbebyggelse längs med befintlig tillfartsväg och en bit upp på Dingelsundsberget. Här ska det bli 43 nya villor på tomter med en minsta tomtstorlek på 1000 kvadratmeter. 40 av dessa är tomter som hamnar i kommunens tomtkö. Försäljnig av dessa tomter kommer ske under våren 2024.

Naturmark som omger villatomterna blir planlagd och är gärmed säkrad som naturmark och ska vara kvar. Även en koppling för gående ingår för att binda samman området med övriga Dingelsundet västerut.

Mer om kommunens tomtkö och hur du gör för att ställa dig i kön

Infrastrukturen klar till våren

Byggnationen i området är uppdelad i två delar. Den första delen rör byggnation i anslutning till villatomterna. Den andra delen rör infarten till området. Korsningen med SKoghallvägen ska byggas om och det ska bli en separerad gång- och cykelväg från Skoghallvägen.

Nu pågår byggnation av gatorna i området. Kommunen lägger först vatten- och avloppsledningar, Karlstads el- och stadsnät lägger ner ström och fiber och sedan gör kommunen iordning asfalterade gator. Det rör sig om sammanlagt cirka 1 km vatten- och avloppsledningar och gata. Till gatan beräknas det gå åt ungefär 6500 kvadratmeter asfalt.

Tidplan

 • Fördjupad översiktsplan antagen 2014
 • Detaljplanen vann laga kraft den i maj 2020
 • Byggnation av infrastruktur runt villatomterna började sommaren 2023
 • Infrastruktur runt villatomterna väntas bli klar våren 2023
 • Tomter säljs via den kommunala tomtkön våren 2023
 • 500 meter gång- och cykelväg från Skoghallsvägen byggs våren 2023
 • Korsningen vid Skoghallsvägen byggs om våren 2023

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation enligt gällande detaljplan Dingelsundet 2:21.

Vem äger marken:

Kommunen och privat fastighetsägare.

Vem bygger:

Kommunen och privat fastighetsägare

Kommunens kontaktpersoner:

Stefan Prochazka, projektledare teknik- och fastighetsförvaltningen

Ossman Sharif, planhandläggare stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Byggprojekt
Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-09-08

28 September 2023