Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Planområdet för Västra Dingelsundet inringat i gult på ett flygfoto
Planområdet för Västra Dingelsundet inringat i gult på ett flygfoto

Planområdet för Västra Dingelsundet inringat i gult på ett flygfoto

Dingelsundet västra - planering för bostäder

Kommunen prövar möjligheten att skapa byggrätter för cirka 30 bostadstomter i området, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på planförslaget senast den 30 juni 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör för cirka 30 nya bostadstomter. Området vid Dingelsundet är under omvandling från tidigare fritidsbebyggelse till permanentboende och kommunen har byggt ut och planerar fortsatt VA-utbyggnad i området. I den fördjupade översiktsplanen över hela Dingelsundet och delar av Knappstad, som antogs 2014 pekas planområdet ut som ett område där ny bebyggelse skulle kunna vara möjlig. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för bostäder i området, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet.

Om förslaget

Planområdet är beläget i Dingelsundet i sydvästra delen av kommunen, intill Vänern ned mot Hammarö kommun. Planområdet består idag till största delen av skog och hagmark.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Förslag till detlajplan för Västra Dingelsundet antogs av stadsbyggnadsnämnden 2021 men överklagaes och upphävdes av mark- och miljödomstolen 2022. Planförslaget har efter det omarbetats på ett par punkter och ställs nu ut för granskning igen.

Tidplan

 • Informationsmöte hölls hösten 2018 i Samhällsbyggnadshuset
 • Samråd fram till den 15 september 2019.
 • Granskning från den 7 april till den 10 maj 2020.
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 maj 2021.
 • Beslutet om antagande överklagades och upphävdes av mark- och miljödomstolen 19 november 2022.
 • Granskning 2 från 29 maj till 30 juni 2023.

Synpunkter

 • Tidigare inkomna synpunkter under samråd och granskning 1, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogöresle 2020 och granskningsutlåtande 2021

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Dingelsundet 2:2

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Vem bygger:

Privat markägare

Kommunens kontaktperson:

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-29

Hittade du rätt information på sidan?