Planområdet för Västra Dingelsundet inringat i gult på ett flygfoto
Planområdet för Västra Dingelsundet inringat i gult på ett flygfoto

Dingelsundet västra – planering för bostäder

Kommunen prövar möjligheten att skapa byggrätter för cirka 30 bostadstomter i området, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör för cirka 30 nya bostadstomter. Området vid Dingelsundet är under omvandling från tidigare fritidsbebyggelse till permanentboende och kommunen har byggt ut och planerar fortsatt VA-utbyggnad i området. I den fördjupade översiktsplanen över hela Dingelsundet och delar av Knappstad, som antogs 2014 pekas planområdet ut som ett område där ny bebyggelse skulle kunna vara möjlig. Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för bostäder i området, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Dingelsundet.

Om förslaget

Planområdet är beläget i Dingelsundet i sydvästra delen av kommunen, intill Vänern ned mot Hammarö kommun. Planområdet består idag till största delen av skog och hagmark.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Förslag till detaljplan för Västra Dingelsundet antogs av stadsbyggnadsnämnden 2021 men överklagades och upphävdes av mark- och miljödomstolen 2022. Planförslaget har efter det omarbetats på ett par punkter och ställs nu ut för granskning igen.

Tidplan

  • Informationsmöte hölls hösten 2018 i Samhällsbyggnadshuset
  • Samråd fram till den 15 september 2019.
  • Granskning från den 7 april till den 10 maj 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 19 maj 2021.
  • Beslutet om antagande överklagades och upphävdes av mark- och miljödomstolen 19 november 2022.
  • Granskning 2, 29 maj - 30 juni 2023.

Synpunkter

  • Tidigare inkomna synpunkter under samråd och granskning 1, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande redovisas i samrådsredogörelse 2020 och granskningsutlåtande 2021.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter på planförslaget senast den 30 juni 2023.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Västra Dingelsundet

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Vem bygger:

Privat markägare

Kommunens kontaktperson:

Åsa Lundgren, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

25 Juli 2024