Ungefärligt läge för planområdet

Edsgatan - planläggning för bostäder

Fastighetsägaren har begärt planläggning för del av Edsgatan 2:1 för att åstadkomma ny bostadsbebyggelse.

Bakgrund

Planområdet gränsar i öster till Edsgatans bostadsbebyggelse, i väster till planerade begravningsplatsen och i söder till bostadsbebyggelsen inom planen för Stockfallet nordost.
Den utpekade delen av fastigheten består av skogsmark.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

Utformning av byggnader anpassas till områdets karaktäristiska landskap och till den kuperade terrängen.

  • Naturvärden
  • MKN-vatten i Alster/dagvattenhantering
  • Helhetsgrepp med hänsyn till FÖP Edsgatan - Stockfallet

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för del av Edsgatan 2:1 m fl

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

30 Maj 2024