Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Planområde -Västra Eriksberg
Flygfoto över planområdet – vit streckad linje utgör plangräns.

Flygfoto över planområdet – vit streckad linje utgör plangräns.

Västra Eriksberg- nytt industri- och verksamhetsområde

Planområdet ligger norr om Bergviks handelsområde, på norra sidan av E18. Området består till största delen av jordbruksmark idag.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanen har tagits fram för att göra det möjligt att etablera ett nytt verksamhetsområde och att tillvarata kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Intresserad av industrimark på Västra Eriksberg?

Om du vill få e-post av oss när markanvisning är på gång kan du göra en intresseanmälan för markanvisning. Din intresseanmälan innebär inte en köplats eller förtur, utan endast att du får mejl med information om nya markanvisningar i aktuellt område. Intresseanmälan är giltig i två år, sedan behöver du förnya den.

Tilldelning i tre steg

Så här kommer markanvisningsprocessen att gå till:

 • Steg 1: Först anordnas en markanvisningstävling, för mark på område D.
 • Steg 2: Sedan tilldelas övrig mark inom området (A, B, C, F och G) via intresseanmälningar.
 • Steg 3: Om mark återstår efter steg 1 och 2 tilldelas mark löpande efter förfrågan.
Karta över västra Eriksberg
Bilden visar vilka olika områden som Västra Eriksberg är indelat i.

Så gör du om du är intresserad

Markanvisningstävlingen kommer att annonseras i god tid innan den ska genomföras. Du som står med på intresselistan kommer att få information om detta via mejl. Tävlingen kommer att hanteras via e-avrop.

När det är dags för tilldelning enligt intresseanmälan kommer du som står med på intresselistan att få information om detta via mejl. För att få en enklare hantering kommer de som är intresserade att få skicka in sin anmälan inom en angiven tidsram.

Om det efter tilldelningarna enligt steg 1 och 2 fortfarande finns mark kvar i området erbjuds marktilldelning enligt principen ”först till kvarn” för den som uppfyller de fastställda kriterierna, följer detaljplan och byggnadsskyldighet.

En markreservation åt gången per intressent gäller för hela området. Tilldelad mark fastighetsbildas och kommande fastigheter säljs eller upplåts med tomträtt.

I den här tjänsteskrivelsen kan du läsa mer om tilldelning av mark på Västra Eriksberg. Länk till annan webbplats.

Planens syfte

Detaljplanen har tagits fram för att göra det möjligt att etablera ett nytt verksamhetsområde och att tillvarata kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Mark och verksamheter

Huvuddelen av den befintliga jordbruksmarken inom västra delen av Eriksberg planläggs som industri- och verksamhetsområde. Där ryms olika verksamheter, som produktion, lager, verkstäder, serviceverksamhet, partihandel och handel med skrymmande varor. Detaljhandel inryms inte inom området.

Området nås via en huvudgata från Skutbergsmotet. Huvudgatorna inom området kantas av ett brett dike med alléplantering och separat gång- och cykelväg.

Natur

Dagvatten från verksamhetsområdet leds i öppna diken till fördröjningsdammar i ett generöst parkområde utmed Eriksbergsbäcken, utformat som ängsmark med grupper av träd och buskar.

Kulturmiljö

Den befintliga ladugårdsbyggnaden vid Skutbergsmotet med närmaste mark planläggs för att kunna användas för besöksverksamhet som t ex samlingslokal, restaurang, utställningslokal eller liknande. Där kan också kompletterande byggnad(er) uppföras, för kontor eller hotell/vandrarhem. Gårdstomten vid före detta Eriksbergs gård utgör fornlämning och planläggs som parkmark.

Infrastruktur

I åtgärdsvalsstudien för E18 framtagen av Trafikverket, Karlstads kommun och Region Värmland, föreslås ett antal åtgärder både i Skutbergsmotet och vid Bergvik. Planen har avgränsats så att åtgärderna kan genomföras utanför planområdet.

Illustrationsplan
Illustrationsplan.

Tidplan

 • Detaljplan vann laga kraft den 2 maj 2022
 • Projektering av allmän infrastruktur pågår och en byggstart planeras till slutet av 2024.
 • Markanvisningstävlingen bedöms kunna starta under våren 2024.
 • Företag som tilldelas tomter bedöms få åtkomst till marken i inledningen av 2026.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nytt industri- och verksamhetsområde Västra Eriksberg

Vem äger marken:

Karlstads kommun
Karlstads Eriksberg Fastigheter AB

Vem bygger:

Mark upplåts till olika exploatörer av Karlstads kommun och privat markägare

Kommunens kontaktperson:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen
Malin Herou, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?