Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Eriksberg - fler verksamheter

Skanska har begärt detaljplan som möjliggör handel, industri och kontor på fastigheten Eriksberg 1:8.

Vad innebär planförslaget?

Fastigheten ligger i ett framträdande läge längs E 18 och bedöms kunna bli en del i det framtida verksamhetsområdet Eriksberg. Arbetet med att utreda hur Bergviksmotet ska se ut i framtiden har kommit längre och den aktuella fastigheten bedöms inte påverkas av framtid trafiklösningar i området. Längs planområdet behöver man studera att fyra körfält på E 18 får plats och att utrymme för en gång- och cykelväg finns längs befintlig vägs norra sidan. Utmaningar vad gäller översvämning och vattenflöden på fastigheten behöver utredas i planarbetet, men bedöms kunna lösas på ett rimligt sätt. Markanvändning på fastigheten samordnas med den markanvändning som föreslagits i angränsande detaljplan, dvs verksamheter, även handel med skrymmande varor.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild och utformning
  • Trafiklösning
  • Översvämningsrisk och markens stabilitet i området.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Eriksberg 1:8

Vem äger marken:

Skanska

Vem bygger:

Skanska

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Kersin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024