Översiktsbild över programområdet
Översiktsbild över programområdet

Färjestad – utveckling av Norra Färjestad

Kommunen ska ta fram ett planprogram för att utreda förutsättningarna för att utveckla området.

Vad innebär planförslaget?

Området är relativt centralt beläget och utgörs idag av stora ytor för parkering och skyddsavstånd till hästverksamhet. Området kan vara intressant för en annan mer intensiv markanvändning. Om så ska ske behöver utvecklingen ske i samspel med befintliga aktörer på platsen för att säkerställa lösningar som gör att verksamheterna kan vara kvar.

Området har idag översvämningsproblematik och det finns begränsningar i avloppskapaciteten från området. Dessa frågor liksom en värdering av vad som är möjlig med hänsyn till befintliga verksamheter blir viktiga utgångspunkter för att bedöma en lämplig framtida markanvändning.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Lämplig markanvändning.
  • Översvämningsproblematik.
  • Hantering av dagvatten.
  • Eventuella naturvärden inom området idag.
  • Kapacitet för försörjning av vatten och avlopp.
  • Trafikfrågor.
  • Parkeringsfrågor kring evenemang.
  • Störningar från ljus, buller med mera.
  • Geoteknik.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Norra Färjestad

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Caroline Henrysson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

29 Maj 2024