Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Planområde för Färjestad 2:26
Planområde för Färjestad 2:26

Planområde för Färjestad 2:26

Färjestad - nya bostäder

Komplettering av befintlig bebyggelse med radhus, söder om Jägartorpet.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Detaljplan som möjliggör nybyggnation av ett mindre flerbostadshus på fastigheten Färjestad 2:26. På fastigheten finns idag en villa med tillhörande trädgård samt en öppen yta som används till parkering och som byggarbetsplats. Planområdet gränsar i norr till Jägartorpets bostadsbebyggelse. Strax öster om planområdet finns nybyggda flerbostadshus i två och tre våningar.

Söder om planområdet finns hästhagar, ridhus och djursjukhus.
Tillfart till området föreslås via befintlig angöring från Norra Infarten.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga nya bostäder inom fastigheten Färjestad 2:26. Syftet är också att bekräfta befintlig markanvändning för befintlig bostadsbebyggelse samt skydda den före detta skolbyggnaden från rivning och förvanskning.

Tidplan

 • Samråd under tiden 16 mars – 20 april 2020.
 • Granskning från den 7 juli till den 31 augusti 2020.
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2020.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 9 juni 2021.

Synpunkter

 • Inkomna synpunkter, under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Inkomna synpunkter under granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Färjestad 2:26

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?