Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Färjestad - nybyggnad av förskola och 140 bostäder

Här vill man skapa möjlighet att uppföra cirka 140 nya bostäder och en förskola för 110 barn som kan möta förskoleplatser i stadsdelen Färjestad.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Planen omfattar nästan hela fastigheten Göken 2 och mindre delar av fastigheterna Färjestad 2:1 och Rud 2:1. Området begränsas av Blönduosgatan i öster, Falkgatan i väster, och småbostadsbebyggelse i söder och den nya Färjestadsskolan i norr.

Huvuddrag

Detaljplanen innebär att i norra delen av planområdet kan en ny förskola om två våningar byggas. Befintliga matsalen kommer att finnas kvar och antingen integreras i den nya förskolan eller användas för någon annan verksamhet, till exempel samlingslokal, restaurang med mera.

Skolbyggnaden placeras längs Blönduosgatan för att skydda skolgården från trafikbuller från Blönduosgatan. Entré tillsammans med lämning och hämtning föreslås att vara vänd mot matsalen där en gemensam parkeringsplats för skolan och förskolan föreslås att anläggas.

Ambitionen är att befintliga parkeringsplatser kan samnyttjas av både skolan och förskolan.

Område som är avsatt för bostäder är belägen på resterande del av befintlig skoltomt alltså söder om förskola och öster om befintlig bostadsbebyggelse vid Falkgatan.

Bostäder föreslås uppföras i upp till två respektive tre plan i planområdets västra del mot Falkgatan och fem plan exklusive källarparkering längs Blönduosgatan.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd under tiden 22 september - 29 oktober 2021.
 • Planförslaget var utställt för granskning 14 april - 17 maj 2022.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljpanen den 13 juli 2022.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 10 augusti 2022.

Synpunkter

 • Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
 • Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer och förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för fastigheten Göken 2 m fl (del 2) Färjestads förskola med bostäder

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-04-28

Hittade du rätt information på sidan?