Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Arkitektritning på Färjestadsskolan
Den nya skolan byggs i tre våningar med plats för 750 elever.

Den nya skolan byggs i tre våningar med plats för 750 elever.

Färjestad - ny skola för 750 elever

Färjestadsskolan blir en helt ny skola för barn i förskoleklass upp till årskurs 6. Byggnationen påbörjades sommaren 2020 och den nya skolan stod klar hösten 2022.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Vi bygger en helt ny skola med kapacitet för 750 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det ska byggas ett tillagningskök som kommer att kunna producera 1000 portioner mat per dag. Under byggtiden går verksamheten kvar i den gamla skolbyggnaden, som rivs först när den nya byggnaden står klar.

Tre våningar

Den nya skolan byggs i tre våningar. Det blir en funktionell byggnad med skofri miljö. Mycket fokus har lagts vid att skapa en sammanhållen byggnad för att skapa effektiva flöden och undvika långa kommunikationsstråk. Entréer delas upp för att skapa klassrumskluster med hemvister som ska få den stora skolan att upplevas som mindre och skapa en ökad trygghet och tillhörighet. Byggnaden delas upp i tre skepp – två för lågstadiet och ett för mellanstadiet. Gemensamma ytor och administration är samlade på markplan.

Skolan och idrottshallen får delvis konstruktioner i trä, solceller planeras på idrottshallens tak och låga byggnadsdelar på skolan beläggs med sedumtak.

Idrottshall

En fullstor fristående idrottshall blev klar under 2021. Hallen ska användas av skolan samt för kultur- och fritidsförvaltningens behov av träningslokaler.

Illustration färjestadsskolan och idrottshallen

Utemiljö

Den nya utemiljön kommer ha stora ytor för lek med god överblick över ytorna. Byggnadernas placering kommer att skapa ett bullerskydd från Blöndousvägen. En bollplan planeras på tomten och det blir gott om ytor för cykelparkering.

Peab gör jobbet

Den entreprenör som ska bygga skolan är Peab. Allt arbete kommer att utföras på det inhägnade området. Byggtransporter kommer att åka till bygget via Blöndousgatan.

Tidplan

 • Byggnation startade sommaren 2020.
 • Skolan stod klar hösten 2022.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nybyggnad av skola.

Vem äger marken:

Karlstads kommun.

Vem bygger:

Karlstads kommun med Peab som entreprenör.

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?