Illustrationsplan

Färjestad – nya bostäder på Humlegatan

Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyg­gelse inom fastigheten. Den nya bebyggelsen ska ta vara på älvläget och genom ett nytt gångstråk i förlängningen av Humlegatan tillgängliggöra Klaräl­ven ytterligare. Bebyggelsen placeras för att skapa och bevara utblickar mot Klarälven, bidra till sammanhållna attraktiva stråk mot intilliggande grönområden och mot Klarälven liksom för att forma bostadsgårdar. Detaljplanen möjliggör en allmän brygga vid strandkanten.

Vad innebär planförslaget?

Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyg­gelse inom fastigheten Svalan 2. Planen har utformats med två bostadskvarter där ny bebyggelse varierar i höjd mellan 4 och 7 våningar där den översta våningen ska utföras indragen från fasadlivet. Förslaget innehåller ca 140-150 lägenheter i olika storlekar.

Om förslaget

Bebyggelsen placeras för att skapa och bevara utblickar mot Klarälven, bidra till sammanhållna stråk mot intilliggande grönområden och mot Klarälven liksom för att forma bostadsgårdar. Centralt genom fastigheten i öst-västlig sträckning skapas ett nytt stråk, en gårdsgata på kvartersmark, som ska vara tillgängligt för allmän gång- och cykel­trafik. Planen ger möjlighet att anordna en allmänt tillgänglig brygga för vistelse vid Klaräl­ven. Parkering föreslås lösas under bebyggelsens två gårdar, biltrafik ska i övrigt undvikas inom området i så stor utsträckning som möjligt.

Illustrationsbild

Fågelperspektiv av förslaget sett från nordöst. Bild: Sweco Architects.

SWECO Tovatt, Svalan från s Strandkanten NEON STUDIO

Visualisering sett från Råtorp nordväst om planområdet. Bild: Sweco Architects.

Visualisering sett från Borgmästarbron sydväst om planområdet. Bild: Sweco Architects.

Visualisering sett från Borgmästarbron sydväst om planområdet. Bild: Sweco Architects.

Samråd genomfördes augusti-september 2023. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd mellan 15 augusti och 22 september 2023
  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 18 mars - 19 april 2024

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den19 april 2024.
Synpunkter kan lämnas längst ner på denna sida, via e-post till
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Per Anders Olsson, per.anders.olsson@karlstad.se
Telefon: 054-540 45 07.

Tryck på plustecknet för att se framtagna utredningar

Fakta om projektet

Typ av projekt?

Ungefär 140-150 nya bostäder på en fastighet som är planlagd för och som tidigare använts för industriändamål.

Vem äger marken?

Privat

Vem bygger:

Prepart och Karlstadhus

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-04-29

29 Maj 2024