Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Färjestad - nya bostäder

Kommunen ska pröva möjligheten att bygga bostäder på fastighet som idag är byggnad för verksamhet.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Kvarteret Svalan 2 ligger på Färjestad och består idag av två byggnader för verksamhet. Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten för bostäder.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för verksamhet. Norr om planområdet gränsar fastigheten till radhusbebyggelse och i öster mot flerfamiljshus i två till tre våningar. Fastigheten omges av parkytor och vatten.

Platsen bedöms som lämplig för bostäder. Närheten till Klarälven gör att översvämningsfrågor liksom stabilitet behöver utredas i planarbetet. Platsen klarar idag 200-års nivån i Klarälven men inte beräknat högsta flöde.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Stadsbild
 • Geoteknik
 • Översvämning

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt?

Detaljplan för Svalan 2

Vem äger marken?

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?