Flygfoto över området

Färjestad – nya bostäder på Humlegatan

Ett förslag till en ny detaljplan har arbetats fram för Svalan 2, vid slutet av Humlegatan, på Färjestad.

Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyg­gelse inom fastigheten. Den nya bebyggelsen kommer att ta tillvara älvläget och göra Klaräl­ven tillgängligt på ett bättre sätt. Ett nytt stråk mot älven skapas, liksom en ny brygga vid strandkanten.

Vad innebär planförslaget?

Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyg­gelse inom fastigheten Svalan 2. Planen har
utformats med två bostadskvarter där ny bebyggelse varierar i höjd mellan 4 och 7 våningar där den översta våningen ska utföras indragen från fasadlivet. Förslaget innehåller ca 150 lägenheter i olika storlekar.

Om förslaget

Bebyggelsen placeras för att skapa utblickar mot Klarälven, bidra till sammanhållna attraktiva stråk mot intilliggande grönområden och mot Klarälven liksom för att forma trivsamma bostadsgårdar. Trafikstrukturen föreslås förändras för att bidra till en större närpark nordost om bebyggelsen. Centralt genom fastigheten i öst-västlig sträckning skapas ett nytt stråk, en gårdsgata på kvartersmark, som ska vara tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik. Planen ger möjlighet att anordna en allmänt tillgänglig brygga vid Klarälven.

Illustrationsbild
Illustrationsbild


Parkering föreslås lösas under bebyggelsens två gårdar, biltrafik ska i övrigt undvikas inom området i så stor utsträckning som möjligt.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd mellan 15 augusti och 22 september 2023.

Informationsmöte

Informationsmöte hölls den 7:e september i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset.

Synpunkter på planförslaget?

Synpunkter senast den 22 september 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt:
Per Anders Olsson, per.anders.olsson@karlstad.se
Telefon: 054-540 45 07.

Fakta om projektet

Typ av projekt?

Ungefär 150 nya bostäder på en fastighet som är planlagd för och som tidigare använts för industriändamål.

Vem äger marken?

Privat

Vem bygger:

Prepart och Karlstadhus

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-02-06

29 Februari 2024