Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Översiktsbild över planområdet

Färjestad- 65 nya bostäder längs Solskiftesgatan

Fastighetsägaren till Taltrasten 1 och Björktrasten 2 prövar möjligheten för ytterligare 65 bostäder inom och i direkt anslutning till befintliga bostadskvarter.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget på Färjestad, cirka 3 kilometer norr om Karlstads centrum. I planen ingår delar av fastigheterna Taltrasten 1 och Björktrasten 2 vilka ägs av Stiftelsen Karlstadshus, samt del av fastigheten Färjestad 2:1 som är i kommunal ägo.

Planen syftar till att möjliggöra för ytterligare bostäder inom och i direkt anslutning till befintliga bostadskvarter.

Kvartersmarken i det norra området föreslås bebyggas med ett flerbostadshus på nuvarande boendeparkering. Cirka hälften av parkeringsplatserna kan ersättas i direkt anslutning till den föreslagna byggnaden. Övriga parkeringsplatser kan ersättas norr om kvarteret, inom kvartesmark. Byggrätten innebär möjlighet till cirka 45 nya lägenheter av varierande storlek.

Del av Solskiftesgatan planläggs som gata likt gällande plan. I den södra delen föreslås att det sker en komplettering med ett flerbostadshus med cirka 20 bostäder.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd 24 oktober - 24 november 2022.
 • Samrådsmöte hölls 9 november 2022 i Samhällsbyggnadshuset.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Taltrasten 2 med flera

Vem äger marken:

Stiftelsen Karlstadshus

Vem bygger:

Stiftelsen Karlstadshus

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-24

Hittade du rätt information på sidan?