Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Färjestads ridklubb skiss
Skiss som visar nya Färjestads ridklubb. Bild: Sweco.

Skiss som visar nya Färjestads ridklubb. Bild: Sweco.

Färjestad - ridklubben, ombyggnad och tillbyggnad

Färjestads ridklubb ska byggas om och byggas till. Det blir bland annat ett nytt uppvärmt ridhus och stallet ska sedan rymma 50 hästar.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Om projektet

Kommunfullmäktige tog i juni 2018 beslut om att bevilja pengar för en om- och tillbyggnad av Färjestads ridklubb. Ridanläggningen ska rustas upp och byggas ut. Det blir ett nytt ridhus, nytt stall och ny servicebyggnad. Delar av de gamla stallarna ska rivas.

Omprojektering pågår

Byggnationen påbörjades under 2021 men fick pausas på grund av att markförhållandena var dåliga. Inför byggnationen gjordes en geoteknisk undersökning som visade att de nya byggnaderna behöver pålas. Under byggnationen har fler geotekniska undersökningar gjorts som visar att marken närmast Färjestadsbäcken är mer instabil än som framkommit i tidigare markutredningar.

Projektet som jobbar med frågan har utrett många olika alternativ för att kunna gå vidare och ser att den bästa lösningen är att flytta samtliga byggnader österut. Det skulle innebära att det befintliga ridhuset och en av två fristående stallbyggnader behöver rivas.

Fallängsvägen byggs om

Då placeringen av de nya byggnaderna flyttats åt öster innebär att vägen behöver dras om. Därför kommer omkring 250 meter av vägen att få en ny sträckning, öster om den befintliga sträckningen. Arbetet beräknas pågå februari ut och planen är att trafik ska kunna åka på den nya vägen från och med vecka 9, 2023.

Markarbeten under våren

Markarbeten för de nya byggnaderna påbörjas när nya vägen kan tas i bruk. Tillfälliga lokaler för verksamheten kommer att iordningställas under mars och april. De tillfälliga lokalerna är ett ridtält och bodar som ska ersätta befintligt ridhus och servicebyggnad under byggtiden. Befintliga stallbyggnader kommer att användas fram till det nya stallet står färdigt.

Nytt uppvärmt ridhus

Detr nya stallet som ska byggas dimensioneras för 50 hästar. Det ska även byggas ett helt nytt uppvärmt ridhus med läktare. Det befintliga ouppvärmda ridhuset rivs och ersätts med ett nytt ridhus med motsvarande standard. En uppsittarplats för funktionshindrade ska byggas. En ny servicebyggnad byggs i två plan med kafeteria, kontor, klubbrum, omklädningsrum och toaletter. Befintliga hagar har försetts med nya staket och dränerats. En helt ny uteridbana med belysning byggdes under hösten 2020.

Skiss av ridhuset ovanifrån
Skissen visar hur nya Färjestads ridklubb kommer att se ut när projektet är klart.

Tidplan

  • Omprojektering våren 2023.


Fakta om projektet

Typ av projekt:

Om- och tillbyggnad

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun. Entreprenören som bygger är Novab

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?