Översiktsbild över området

Gräsdalen – utbyggnad av vårdboende vid Ulleberg

Kommunen ska planlägga för att kunna bygga vårdboende.

Vad innebär planförslaget?

Den föreslagna platsen ligger i anslutning till Ullebergsgården, som rymmer kommunal verksamheter. Ullebergsgården har ett visst kulturhistoriskt värde. Marken i övrigt består av före detta jordbruksmark som delvis vuxit igen.

Om förslaget

Markens användning har prövats i tidigare framtaget planprogram. I detaljplan bör även befintlig byggnad regleras liksom tillfarter till området. Det vill säga, förutom byggrätt för nytt vårdboende.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Utformning och landskapsbild
  • Skydd av befintlig byggnad
  • Tillfartsväg

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för vårdboende vid Ulleberg

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Caroline Henrysson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

18 April 2024