Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över området

Gräsdalen - utbyggnad av vårdboende

Kommunen ska planlägga för att kunna bygga vårdboende.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Den föreslagna platsen ligger i anslutning till Ullebergsgården, som rymmer kommunal verksamheter. Ullebergsgården har ett visst kulturhistoriskt värde. Marken i övrigt består av före detta jordbruksmark som delvis vuxit igen.

Om förslaget

Markens användning har prövats i tidigare framtaget planprogram. I detaljplan bör även befintlig byggnad regleras liksom tillfarter till området. Det vill säga, förutom byggrätt för nytt vårdboende.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Utformning och landskapsbild
 • Skydd av befintlig byggnad
 • Tillfartsväg

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för vårdboende vid Ulleberg

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Caroline Henrysson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-09-14

Hittade du rätt information på sidan?