Översiktsbild över området

Gräsdalen - utbyggnad av vårdboende

Kommunen ska planlägga för att kunna bygga vårdboende.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Den föreslagna platsen ligger i anslutning till Ullebergsgården, som rymmer kommunal verksamheter. Ullebergsgården har ett visst kulturhistoriskt värde. Marken i övrigt består av före detta jordbruksmark som delvis vuxit igen.

Om förslaget

Markens användning har prövats i tidigare framtaget planprogram. I detaljplan bör även befintlig byggnad regleras liksom tillfarter till området. Det vill säga, förutom byggrätt för nytt vårdboende.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Utformning och landskapsbild
 • Skydd av befintlig byggnad
 • Tillfartsväg

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är i ett tidigt skede. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd. Tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för vårdboende vid Ulleberg

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Caroline Henrysson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

1 December 2023