Bryngfjorden
Bryngfjorden

Grava - Bryngfjordsbacken utökas med en lift och nedfart

Kommunen planerar en utökning av Bryngfjordsbacken med ytterligare lift, nedfart, parkering och värmestuga.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Kommunen har tagit fram en utvecklingsplan för området runt Bryngfjordsbacken som bland annat innehåller ytterligare en lift och nedfart, utökad parkering och förbättrad trafiksäkerhet samt byggnader för värmestuga och toaletter. När detta möjliggjorts ska en entreprenör upphandlas för att investera i och driva anläggningen. Området som ska utredas består av nuvarande skidbacke, skogsmarken väster om den samt nuvarande parkering och tillfart till golfbanan.

Viktiga frågor att behandla i planarbetet

 • Trafik, parkering och trafiksäkerhet.
 • Eventuella ljus- och ljudstörningar för närliggande bostadsbebyggelse.
 • Naturvärden.
 • Framtida utvecklingsmöjligheter för järnvägen.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bryngfjordsbacken

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

28 September 2023