Område för bebyggelseutredning för Grava-Sanna
Bild från området för bebyggelseutredningen för Grava Sanna.

Grava Sanna – bebyggelseutredning

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en bebyggelseutredning för området kring Grava kyrka – Sanna.

Bakgrund

Området kring Grava kyrka har varit befolkat sedan lång tid tillbaka, men under 1990-tal samt 2000-tal skedde en mer markant ökning av bostadsbebyggelse inom området. Det medförde att flera boende under 2008 framförde synpunkter på den successiva utbyggnaden av landsbygden norr om Grava kyrka. Det efterfrågades en mer övergripande planering som visar hur ny bebyggelse kan komplettera området med hänsyn till natur- och kulturvärden. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2009 att inte tillåta fler förhandsbesked inom området i avvaktan på en övergripande bebyggelseutredning.

Kommunens översiktsplan från 2012 beskriver att bebyggelsetrycket är relativt hårt på landsbygden i stadens närhet, där det är möjligt att bo på landet men ändå ha närhet till skolor, arbetsplatser och service i staden. För flera av dessa områden krävs övergripande planmässiga utredningar för att studera hur, och i vilken omfattning, ny bebyggelse kan tillkomma. Området Grava kyrka-Sanna pekas ut som ett sådant utredningsområde på landsbygden.

Under 2019 beslutades att arbetet med en bebyggelseutredning för området skulle påbörjas.

Vad är en bebyggelseutredning?

Avsikten med bebyggelseutredningen är att utreda om det är lämpligt med ytterligare bebyggelse inom området och i så fall i vilken omfattning samt var detta kan ske. Bebyggelseutredningen är inte ett juridiskt bindande dokument, utan ska snarare ses som ett kunskapsunderlag som visar kommunens vision för områdets framtida utveckling.

I arbetet med bebyggelseutredningen har förutsättningarna utretts gällande kulturmiljö, jordbruksmark, vatten och avlopp, översvämningsrisk med mera. Dessa förutsättningar sätter begränsningar i hur mycket mer som kan byggas inom området och var. Några få områden föreslås som lämpliga för ny bebyggelse och detta är längs med vägen väster om Grava kyrka.

Eftersom bebyggelseutredningen inte är ett juridiskt bindande dokument behöver den sedan följas upp med eventuella förhandsbesked, bygglov eller detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Det förutsätter ett intresse från markägaren samt lämplighetsprövning enligt plan- och bygglagen.

Vilket område ingår i bebyggelseutredningen?

Området för bebyggelseutredningen avgränsas av riksväg 62 i väster och Klarälven i öster. I söder sträcker sig området från Skårevägen (avfarten mot Rv 62 strax söder om Grava kyrka) till vändplanen vid Norra-Sanna. Se ungefärlig avgränsning, markerat med rött, på kartbilden nedan.

Förslaget

Med hänsyn till planområdets översvämningsrisk, landskapsbild samt natur- och kulturvärden föreslås endast några få lägen vara lämpliga för ny bebyggelse. Samtliga lägen är längs med den västra landsvägen som går genom planområdet. Samtliga placeringar är intill befintlig bebyggelse och inom mark som inte bryter av de stora sammanhängande jordbruksmarkerna.

karta över området Grava-Sanna


Nuvarande förhållanden

Marken inom utredningsområdet är privat och består till stor del av jordbruksmark samt några mindre partier naturmark. Gravån korsar området i väst-östlig riktning. Förutom Grava kyrka med kyrkogård finns här villabebyggelse, några större bondgårdar med odling och djurhållning samt ett par fritidshus.

Planförslaget som överensstämmer med gällande översiktsplan var på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Tidplan

  • Bebyggelseutredningen var på samråd under tiden 20 oktober - 12 november 2021.
  • Bebyggelseutredningen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 26 januari 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Bebyggelseutredning

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktpersoner:

Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen
Maria Lindström, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

15 Juli 2024