Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Toppbild karlstad.se

Haga - nya bostäder längs Repslagaregatan

På fastigheten Bävern 9 som ligger mellan Mariedalsgatan och Repslagaregatan i Haga har en detaljplan tagits fram som gör det möjligt att bygga fler bostäder. Bostäderna ska byggas på den del av tomten som används som parkering. Huset blir åtta våningar.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Den nya detaljplanen ger möjlighet att bygga bostäder på fastigheten och att bekräfta bostadsanvändning för befintlig byggnad inom planområdet. Befintlig byggnad ges skydd i detaljplanen för att bevara dess höga kulturhistoriska värde.

Våren 2017 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen. Sommaren 2017 var planförslaget på granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i utlåtandet.

Tidplan

 • Första samråd och granskning 2014.
 • Antogs 28 januari 2015 men överklagades och upphävdes senare.
 • Nytt beslut om att upprätta detaljplan 18 januari 2017.
 • Planen är på samråd mellan 30 mars och 4 maj 2017.
 • Samrådsmöte den 25 april 2017.
 • Planen var utställd för granskning från den 4 augusti till den 25 augusti 2017.
 • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 18 oktober 2017.
 • Planen är överklagad och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen har den 5 juni 2018 upphävt stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Beslutet har överklagats och prövas av Mark- och miljööverdomstolen.
 • Mark- och miljööverdomstolen fastställer stadsbyggnadsnämndens beslut den 18 oktober 2017 att anta detaljplanen.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2019.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bävern 9

Vem äger marken:

Karlstadhus Haga AB

Vem bygger:

Karlstadhus Haga AB

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?