Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Illustration över de tänkta byggnaderna
Visualisering från Östra brons norra fäste, Nordisk Kombination Arkitekter

Visualisering från Östra brons norra fäste, Nordisk Kombination Arkitekter

Haga - bostäder och parkering

Ägarna till fastigheterna bredvid Karlstad CCC vill utveckla dessa med nya bostäder. Marken består idag av markparkering, ett parkeringsdäck samt en låg byggnad i anslutning till Östra bron.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Planområdet ligger i centrala Karlstad, i stadsdelen Haga. Området ligger intill Nygatan, Tage Erlandergatan och Klarälven och består till stora delar av parkeringsytor, antingen som markparkering eller som parkeringsdäck

Detaljplanen ger möjlighet till nya bostäder och hotell

Detaljplanen gör det möjligt att bygga nya bostäder, hotell, lokaler och parkering i Haga. Ny bebyggelse ersätter i huvudsak parkeringsytor samt en låg befintlig byggnad som föreslås rivas. En ny allmän gata mellan Tage Erlandergatan och Klarälven delar in planområdet till två kvarter, ett väster och ett öster om den nya gatan.

Det västra kvarteret i anslutning till KCCC föreslås innehålla ett nytt hotell. Möjlighet finns även till bostäder och kontor i denna del av planen. I det östra kvarteret kompletteras befintlig bebyggelse med nya bostadshus och bildar ett mer sammanhållet kvarter som omges av Tage Erlandergatan, Nygatan och den nya föreslagna lokalgatan. Planen medger ungefär 110 lägenheter och cirka 250 hotellrum.

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft den 23 september 2019.
 • Från 1 februari fram till juni 2021 bygger kommunen en ny gång- och cykelväg utmed Tage Erlandergatans norra sida och lägger om vattenledningar och fjärrvärmeledningar.
 • Karlstadshus och Storebrand arbetar med projektering och förberedelser för en planerad byggstart av bostäder under andra halvan av 2021.
 • Karlstads kommun utför markarbeten från juni 2022.

3D-modell av området

Här kan du klicka dig runt i det planerade området i Haga och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av planen för hotell, bostäder och parkering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny detaljplan för fastigheterna Hyttan 12, 16 och 18

Vem äger marken:

Karlstad Hyttan 16 AB - Storebrand Fastigheter
Karlstadhus Hyttan AB

Vem bygger:

Karlstad Hyttan 16 AB - Storebrand Fastigheter
Karlstadhus Hyttan AB

Markarbeten - Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Härdne, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?