Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Haga - utökad användning av Karlstads CCC

Man vill utvidga användningen för byggnaden som till största delen består av kongress-, kultur-, och konferensanläggning idag.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Den befintliga byggnaden inom Hyttan 12 innehåller till största delen kongress-, kultur- och konferensanläggningen Karlstad CCC. Byggnaden innehåller också kontorslokaler för bland annat Konsumentverket. Fastighetsägaren Mötesplatsen KB (c/o Storebrand fastigheter) har begärt planändring för Hyttan 12 med syfte att utvidga byggnadens användning för att möjliggöra en större bredd av användning.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Byggnadens och fastighetens lämplighet till olika användningar
 • Eventuella störningar av/för olika användningar
 • Trafik / parkering

Samråd

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Hyttan 12

Vem äger marken:

-

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

28 September 2023