Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Flygbild över Haga
Flygbild över Haga

Text

Flygbild över Haga

Haga entré – bostäder, lokaler och grönytor

En stadsutveckling i Haga med nya bostäder, lokaler, upprustad strandpromenad och grönytor. Allt detta kommer dessutom skapa en tydlig och tilltalande entré till centrala Karlstad.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär planförslaget?

Ambitionen är att projektet ska bli en naturlig förlängning av stadsdelen Haga och en tydlig entré till stadsdelen och till Karlstads centrum. Genom att utforma ny bebyggelse och allmän mark med hög arkitektonisk kvalitet utvecklas en attraktiv boende- och stadsmiljö.

Gator görs om

Hagaleden omvandlas från infartsled till infartsgata med sänkt hastighet från 70 km/timme till 50 km/timme. Längs Hagaledens östra sida planteras ett stort antal lindar i allé. På gatans västra sida anläggs parkeringsplatser och en gångbana längsmed den nya bebyggelsen. Det planeras också för en ny busshållplats på Hagaleden i den södra delen av området.

Munkforsgatan kommer att byggas om - det planeras för en trottoar på vardera sida av gatan samt parkeringsplatser längsmed den västra sidan. Nya VA-ledningar kommer läggas ned och en befintlig spillvattenledning kommer att ersättas med en ny.

Fabriksgatan kommer att förlängas österut och en ny infart skapas från Hagaleden. Utmed den nya delen av Fabriksgatan kommer det förutom trottoar på båda sidor att planteras och skapas några nya parkeringsplatser.

Illustration av gatan Hagaleden med träd längs sidorna
Haga entré - vy längs Hagaleden.

Ny park, torg och strandpromenad

I områdets norra del blir det en ny park där det kommer finnas möjlighet till aktiviteter såsom klätter, skate och parkour. Det skapas också ett mindre torg i fint läge mot Klarälven. Parken och torget binds samman med en upprustad strandpromenad där det också kommer att anläggas två nya bryggor.

Illustration av en lekpark som barn leker i
Haga entré lekpark.

Bostäder och centrumlokaler

Cirka 300 lägenheter i mellan fyra och sju våningar höga bostadshus planeras. I bottenvåningen och våning ett på de nya byggnaderna finns det möjlighet att anordna lokaler för centrumändamål. Antalet byggnader och placeringen av dem är planerade för att passa in i området och bli en naturlig förlängning av Haga. Mot Hagaleden är bebyggelsen sammanbyggd för att skärma buller och därmed skapa tystare gårdar.

Illustration av torg och ett hus i bakgrunden vid Haga entré
Torgyta vid Haga entré.

Karlstads kommun ska byta ut och komplettera vatten- och avloppsledningar som en del av projektet Haga entré i Haga. Två ledningar kommer att grävas ner från Haga till Hagaborg via Gubbholmen.

Ett arbetsområde kommer inhägnas på Gubbholmen från och med måndag 29 maj. Där blir det ett upplag för ledningar och där kommer man också att koppla ihop de olika ledningsdelarna innan de läggs ner under Klarälven. Gymmet och promenadslingan kommer fortfarande kunna användas.

På Haga

Under vecka 23 till 27 kommer arbetena att pågå på Garvaregatan på Hagasidan. Arbetet kommer att påverka framkomligheten men gående och cyklister kommer ta sig fram runt arbetsområdet. Motortrafiken kommer att ledas om något men boende kommer kunna ta sig till garageinfarter och gårdar.

Till hösten kommer motsvarande arbete att genomföras på Hagaborgssidan vilket bland annat kommer att påverka gång- och cykelvägen som går vid älven.

Tidplan

 • Detaljplanen vann laga kraft den 27 februari 2019.
 • Under 2021 har kommunen projekterat den kommunala infrastrukturen.
 • I juni 2022 påbörjas arbetet med den nya infrastrukturen i området.

Haga entré i 3D

Här kan du klicka dig runt i området kring Haga entré och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Haga entré. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Exploateringsprojekt där kommunen bygger ny infrastruktur och exploatörer bygger flerbostadshus.

Vem äger marken:

Karlstads kommun och Lundbergs

Vem bygger:

HSB och Lundbergs

Kommunens kontaktpersoner:

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen, för frågor om detaljplanen
Mikael Lundh, teknik- och fastighetsförvaltningen, för frågor kring byggnation av gator, ledningar, park och torg

Sidan uppdaterad: 2023-05-29

Hittade du rätt information på sidan?