Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild med ungefärligt område markerat.

Översiktsbild med ungefärligt område markerat.

Hasselbol vid Gapern - planering för 10-15 villor

Detaljplan ska pröva möjligheten att bygga 10-15 villor i området mellan väg 63 och Gapern.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Nuvarande förhållanden

Fastigheten består idag av skogsmark som delvis avverkats. Inom fastigheten finns också några kända fornlämningar. Området ligger mellan väg 63 och Gapern.

Gällande planer

Området är inte planlagt sedan tidigare. Del av området är med som LIS-område i Karlstads kommuns LIS-plan som står för landsbygdsutveckning i strandnära lägen, men fortsatt prövning och utredning ska ske i detaljplan. Föreslagen utveckling bedöms vara förenligt med översiktsplanen.
Här är en länk till kommunens LIS-plan. Länk till annan webbplats.

Bedömning

Området är utpekat i kommunens LIS plan som lämplig för bostäder. Det är ett skäl till dispens från strandskyddet. En obebyggd zon närmast vattnet behöver dock säkras i vid planläggning.

Området är idag obebyggt men gränsar till bebyggda områden, bla Svedenäs nordöst om
fastigheten.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Vatten och avlopp
 • Dagvatten
 • Strandskydd
 • Trafik och tillfart
 • Buller

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Hasselbol 1:6

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-04

Hittade du rätt information på sidan?