Arkitektritning
Så här kommer huset att se ut.

Herrhagen - 68 lägenheter längs Karlagatan

Willhem ska bygga ett flerbostadshus i fyra våningar med vindsvåning på Glasberget längs Karlagatan på Herrhagen. Det ska bli totalt 68 lägenheter och i bottenplan finns möjlighet att ha en butik, restaurang eller kontor.

Vad innebär detaljplanen?

Den framtagna detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus i fyra våningar samt vindsvåning. Byggnadens östra fasad placeras i direkt anslutning till Karlagatan, i linje med befintlig byggnad strax norr om planområdet.

I bottenplan är det möjligt att ha så kallade centrumfunktioner så som en mindre butik, restaurang, kontor eller liknande.

Tidplan

  • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från 30 april till 28 maj 2018.
  • Planförslaget var utställt för granskning från 11 oktober till 8 november 2018.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 23 januari 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 18 februari 2019.
  • Willhem fick bygglov 19 juni 2019.
  • Tidplan för att bygga huset samt inflyttning är upp till fastighetsägaren att bestämma.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Privat byggprojekt

Vem äger marken:

HB Herrhagsgatan

Vem bygger:

Willhem AB

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024