Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet inom kvarteret Anden.

Översiktsbild över planområdet inom kvarteret Anden.

Herrhagen - möjlighet för bostäder i kvarteret Anden

Kommunen ska pröva möjligheten att bygga ett flerbostadshus i kvarteret Anden på den norra delen av Herrhagen.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Nuvarande förhållanden

Området ligger i norra delen av Herrhagen. Herrhagen har en tydlig kvartersstruktur och det aktuella området ligger utanför den ursprungliga kvartersstrukturen och har historiskt utgjorts av parkmark. Området består idag av parkeringsplatser, garage och komplementbyggnader. Parkeringsområdet omges av parkmark och träd som kan omfattas av biotopskydd.

Bedömning

Området ligger i det som tidigare varit en viktig entrépunkt till Herrhagen från Haga och Östra stationen. Området är kraftig förändrat och viktiga gator har ersatts av parkmark. Platsen bör ses i ett lite större sammanhang för att lämplig markanvändning och bebyggelsestruktur ska kunna bedömas.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Stadsbild
 • Buller
 • Markmiljö
 • Ev biotopskydd för träd

Samråd och tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu ej påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för kv. Anden inom Herrhagen.

Vem äger marken:

Willhem Herrhagen AB och Karlstads kommun

Vem bygger:

Willhem

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Per Ander Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?