Bild på del av planområdet
Översiktsbild över planområdet inom kvarteret Anden.

Herrhagen - möjlighet för bostäder i kvarteret Anden

Kommunen ska pröva möjligheten att bygga ett flerbostadshus i kvarteret Anden på den norra delen av Herrhagen.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Tyck till!

Du kan skicka in dina synpunkter på planförslaget senast den 20 oktober 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Vad innebär planförslaget?

Planen syftar till att möjliggöra ett nytt bostadshus inom Anden 10. Byggnadens utformning ska ägnas särskild omsorg då området ligger exponerat i flera siktlinjer inom stadsdelen och mot stadens entré från öster.

Huvuddrag

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra en ny bostadsbyggnad på mark som idag används som markparkering, angöring liksom garagelängor. Byggnaden föreslås utföras med en varierande höjd i 6 respektive 8 våningar. Byggnadens lägre del placeras mot söder, mot parken, och dess högre del mot norr och mot Magasinsgatan. Föreslagen byggnad ligger exponerat och solitärt utanför Herrhagens kvartersstruktur vilket ställer krav på god gestaltning.

Området utsätts för buller från järnvägstrafik (Värmlandsbanan) och från biltrafik på
Magasinsgatan vilket ställer krav på bostädernas planlösning.
Planförslaget reglerar allmän plats, Gata, för Åttkantslunden. I nuläget utgör Åttkantslunden kvartersmark.

Detaljplanen reglerar också en plats för en ny transformatorstation (E) norr om Magasinsgatan som ersätter det möjliga nuvarande läget intill Anden 10.

Modellfoto från sydväst
Modellfoto från sydväst
Modellfoto från nordväst
Modellfoto från nordväst
Illustrationsplan
Illustrationsplan

Tidplan

  • Planförslaget är på samråd 14 september - 20 oktober 2023.

Öppet hus om förslaget hålls tisdagen den 3:e oktober mellan kl 16:00 och 18:00 i receptionen i Samhällsbyggnadshuset (Gustav Lovéns gata 30).
Då finns möjlighet att träffa ansvarig handläggare och ställa frågor.
Varmt välkommen!

Synpunkter på planförslaget?

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill framföra ska dessa ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 20 oktober 2023.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen,
651 84 Karlstad.

Fakta om projektet

Typ av projekt:
Detaljplan för nya bostäder inom Herrhagen

Vem äger marken:
Willhem Herrhagen AB och Karlstads kommun

Vem bygger:
Willhem

Kommunens kontaktperson:
Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-09-15

28 September 2023