Kartbild med planområdet inringat i rött
Detaljplan för del av Hybelejen 16

Herrhagen- nya bostäder ovanpå parkeringsdäck

Kommunen har utrett möjligheten att bygga nya bostäder på befintligt parkeringsdäck på fastigheten Hybelejen.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga nya bostäder.

Planområdet ligger vid Verkstadsgatan på Herrhagen, centralt i Karlstad.
Förslaget innebär att fem bostadsvåningar kan byggas ovanpå befintligt parkeringsdäck som är i två plan. Bebyggelsen planeras utföras med fyra huskroppar som placeras med gavlar mot Verkstadsgatan. Huskropparna kan sammanfogas i par med loftgångar för att skapa ett effektivt nyttjande av trapphus och hissar. Fasad i bottenvåning mot Verkstadsgatan ska utformas med öppningar och entréer där så är möjligt.

Under sommaren 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har efter samrådet revideras och var sedan utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd fram till den 30 augusti 2019.
  • Informationsmöte hölls den 21 augusti 2019.
  • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 25 september 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 11 november 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 juni 2021.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Hybelejen 16

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads Bostads AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

29 Maj 2024