Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Kartbild med planområdet inringat i rött
Detaljplan för del av Hybelejen 16

Detaljplan för del av Hybelejen 16

Herrhagen- nya bostäder ovanpå parkeringsdäck

Kommunen har utrett möjligheten att bygga nya bostäder på befintligt parkeringsdäck.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga nya bostäder.

Planområdet ligger vid Verkstadsgatan på Herrhagen, centralt i Karlstad.
Förslaget innebär att fem bostadsvåningar kan byggas ovanpå befintligt parkeringsdäck som är i två plan. Bebyggelsen planeras utföras med fyra huskroppar som placeras med gavlar mot Verkstadsgatan. Huskropparna kan sammanfogas i par med loftgångar för att skapa ett effektivt nyttjande av trapphus och hissar. Fasad i bottenvåning mot Verkstadsgatan ska utformas med öppningar och entréer där så är möjligt.

Under sommaren 2019 var planförslaget på samråd. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har efter samrådet revideras och var sedan utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd fram till den 30 augusti 2019.
 • Informationsmöte hölls den 21 augusti 2019.
 • Planförslaget var utställt för granskning fram till den 25 septemer 2020.
 • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 11 november 2020.
 • Detaljplanen vann laga kraft den 23 juni 2021.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Hybelejen 16

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads Bostads AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?