Översiktsbild över planområdet
Översiktsbild över planområdet

Hultsberg - industrimark

En detaljplan har tagits fram för fastigheten Blandaren 3. Planen ger en utökning av byggrätt för industri- och/eller verksamhetsändamål.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Planområdet är beläget inom Hultsbergs industriområde i Karlstads kommun. Planområdet avgränsas av Körkarlsvägen och gränsar till naturmark i norr samt till en industrifastighet i öster.

Detaljplanen som antogs av stadsbyggnadsnämnden gör det möjligt att bygga en ny kontorsbyggnad inom fastigheten.

Kontorsbyggnaden placeras bakom den befintliga byggnaden och får en souterrängvåning och entrévåning med sju kontorsvåningar ovanpå. Den nya kontorsbyggnaden föreslås samverka med den befintliga byggnaden vad gäller material och utförande.

Planförslaget som är förenligt med kommunens översiktsplan var på samråd våren/sommaren 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget var utställt för granskning hösten 2021. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd under tiden 26 maj - 23 juni 2021.
 • Planförslaget var utställt för granskning 18 november - 20 december 2021.
 • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 16 mars 2022.
 • Detaljplanen vann laga kraft 12 april 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Blandaren 3

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-09-27

28 September 2023