Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Västra Jakobsberg-illustratinsbild
Flygvy över nya stadsdelen Jakobsberg.

Flygvy över nya stadsdelen Jakobsberg.

Jakobsberg - en grön stadsdel för en hållbar framtid

En ny stadsdel med cirka 4000 bostäder, service, handel, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Det kommer bli en grön stadsdel med förutsättningar för mindre påverkan på miljön än andra stadsdelar. Det här är kommunens förslag till utveckling av området på och intill Karlstads före detta flygplats.

En grön stadsdel

Jakobsberg kommer ha sex nya parker, 15 hektar ängsmark och ligger i anslutning till naturområdena Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen. Växter och djur har utrymme att frodas och grodor har till exempel en särskild passage mellan Jakobsberg och Mariebergsskogen.

Mobilitetscenter kommer att samla busshållplatser, cykel- och bilpooler och parkeringsplatser så att det blir lätt att resa grönt. I den här stadsdelen skapar vi även förutsättningar för återbruk, att grannar kan dela verktyg och fordon och ha mindre påverkan på miljön än andra stadsdelar.

En rik fritid

Jakobsberg är en stadsdel full av liv där det är enkelt och trivsamt att leva och bo. Det är nära till allt och stadsdelen är rik på mötesplatser med skiftande karaktärer. Det grönskande området där vatten alltid finns nära inbjuder till lek och samvaro. Det finns flera torg, butiker och restauranger. Du kan spela golf, lägga till med båten, leka med barnen på lekplatser eller vara på idrottsplatsen på gamla landningsbanan.

Bo och leva hela livet

På Jakobsberg kommer det finnas cirka 4000 bostäder, och rymma ungefär lika många personer som hela Herrhagen och Haga tillsammans. Det kommer finnas allt från lägenheter till radhus och villor. Du kan gå från studentlyan till familjebostaden till seniorboendet utan att lämna Jakobsberg. Det kommer finnas en grundskola och minst fem förskolor för att dina barn alltid ska ha nära till skolan.

Olika delprojekt

Nedan ser ni olika delar som planeras och pågår för att bygga Jakobsberg. Karlstads kommun ansvarar för att göra detaljplaner som bestämmer hur marken får användas och vad som får byggas. Kommunen bygger även infrastrukturen och grundskolan. Privata bostäder byggs av privata företag.

Illustrationsbild på gata i Jakobsberg. Personer som går och buss som åker.

Jakobsberg - etapp 1, infrastruktur, gröna stråk och parker

Första etappen av Jakobsberg börjar ta form och under hösten 2019 kommer vi börja bygga infrastrukturen. Vi anlägger nya vägar, gör om befintliga vägar och parkering samt skapar gröna stråk och parker för så väl människor som djur.

Illustration av tänkta bostäder och brygga på Jakobsberg.

Jakobsberg - etapp 2, bostäder, torg, parker på gamla flygfältet

En ny stadsdel med cirka 3000-3500 bostäder, service, centrumverksamheter, skola och förskolor, torg liksom parker, natur och rekreationsområden. Det är kommunens förslag till utveckling av området på och intill Karlstads före detta flygplats.

Karta med sträckningen för Södra förbindelsen

Jakobsberg - södra förbindelsen

Karlstads kommun planerar för en södra förbindelse som ska avlasta trafiken genom centrum. En södra förbindelse omfattar nya broar, vägar och anslutningar till det nya planerade bostadsområdet Jakobsberg.

Flygbild över Jakobsberg med en illustration av Kartbergsbron

Jakobsberg - Romstad Kartbergsbron

Kartbergbron kommer binda ihop Karlstads södra stadsdelar och är en viktig del i södra förbindelsen som är tänkt att avlasta trafiken i centrum. Bron löper från norra delen av Kartberget till norra delen av Jakobsberg. En cirkulationsplats mellan Kartberget och Romstad knyter ihop bron med den befintliga trafiken.

Rödklöverns förskola

Jakobsberg - förskolan Rödklövern

Jakobsbergs första förskola, Rödklövern, står klar i den nya stadsdelen. Den nya förskolan ligger intill Jakobsbergsskogen och både byggnaden och utemiljön inspireras av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä. Förskolan blev klar sommaren 2021.

Tidplan

Etapp 1 (vid Rosenborgsgatan söder om Mariebergs IP):

  • HSB river Valmets gamla lokaler sommaren 2019
  • Infrastruktur börjar byggas hösten 2019
  • Förskola börjar byggas våren 2020
  • HSB bygger bostäder våren 2020
  • Övriga bostadsprojekt är inte tidssatta

Etapp 2 (gamla flygfältet):

  • Granskning av detaljplan hösten 2020
  • Därefter väntar antagande men det är inte tidsatt
  • Efter att detaljplan får laga kraft kommer projektering av infrastruktur börja

Jakobsberg i 3D

Här kan du klicka dig runt området och se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Här kommer du till 3D-modellen av Jakobsberg.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

text

Vem äger marken:

text

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

text

Sidan uppdaterad: 2023-04-27

Hittade du rätt information på sidan?