Illustrationsbild på gata i Jakobsberg. Personer som går och buss som åker.
Illustration från Sweco Architects.

Jakobsberg - etapp 1, infrastruktur, gröna stråk och parker

Första etappen av Jakobsberg börjar ta form och under hösten 2019 kommer vi börja bygga infrastrukturen. Vi anlägger nya vägar, gör om befintliga vägar och parkering samt skapar gröna stråk och parker för så väl människor som djur.

Under hela byggnationens gång är du välkommen att höra av dig med dina frågor och synpunkter till mejladressen jakobsberg@karlstad.se

I den mejlkorgen är det flera medarbetare inom projektet som kan hjälpas åt med att svara på dina frågor och funderingar. Det går också bra att kontakta Kontaktcenter.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Första etappen i en ny stadsdel

När hela stadsdelen är klar kommer den ha plats för 4000 bostäder, sex nya parker, ett antal lekplatser, ett utegym och 15 hektar ängsmark. Det kommer finnas mobilitetscenter som samlar busshållplatser, cykel- och bilpooler och parkeringsplatser så att det blir lätt att resa grönt.

Här kan du läsa mer om bostäderna i första etappen.

På den här sidan beskriver vi de gator och parker som vi kommer att göra i den första etappen. Om du är intresserad av detaljerna för hela den här etappen kan du läsa i detaljplanehandlingarna längst ner.

Gröna stråk och parker

Ett viktigt arbete med den nya stadsdelen är att koppla ihop naturområdena på vardera sida om Rosenborgsgatan. Mariebergsskogen på ena sidan och Jakobsbergsskogen på andra sidan.

illustration av utegym och promenadstråk på Jakobsberg.
Illustrationsbild av utegym och promenadstråk.

 

I det gröna stråket som skapas mellan regionens hus och fotbollsplanerna kommer det finnas ett utegym. Här kommer vi plantera träd och ställa iordning sittplatser. Det gröna stråket blir en länk som ansluter spåren i Mariebergsskogen med spåren i Jakobsbergsskogen. Under sommarnätter anpassas och dämpas belysningen här så att fladdermössen kan flyga fritt. Intill Jakobsbergsskogen kommer vi även sätta upp fladdermusholkar.

Den stig som går från fågeltornet på östra sidan av Rosenborgsgatan kommer att leda till en park med spänger på den västra sidan av gatan. Under vägen skapar vi små tunnlar där grodorna kan ta sig igenom. Spängerna genom parken går det möjligt för djuren att röra sig fritt under och det blir ett naturskönt område för rekreation.

Illustration av människor på en spång i en park.
Illustrationsbild av parken med spång.


Vägar, VA, cykelvägar och parkering

Vi börjar med att lägga nya vatten- och avloppsledningar och dra in fjärrvärme till det nya bostadsområdet. Vi kommer även bygga om vägen samt gång- och cykelvägen längs Rosenborgsgatan. Gång- och cykelvägen blir lite bredare och banan för gående och cyklister är separerad. Vi byter belysningen längs sträckan och sätter nya träd längs gatan. När Rosenborgsgatan är färdigbyggd kommer delar av gatan få en ny hastighet på 40 km/h, bland annat förbi Vitsippans förskola och Mariebergs idrottsplats.

Längs med Mariebergs IP skapar vi bättre kanstensparkering. Vi kommer även göra ett antal parkeringsplatser vid infarten till Regionens hus längs Rosenborgsgatan och vid den nya passagen över till Mariebergsskogen.

Från infarten till regionens hus blir det gång och cykelväg på båda sidor om Rosenborgsgatan.

Så har vi tänkt med parkering

Kommunen ställer iordning ett antal kantstensparkeringar för korttidsparkering men varje exploatör ska lösa parkeringen för sina bostäder. Vid den nya förskolan blir det ett antal platser på gården och några kantstensparkeringar längsmed gatan utanför entrén.

Ett antal av parkeringsplatserna vid Regionens hus försvinner. Hur många parkeringsplatser som det kommer finnas där i framtiden är upp till
fastighetsägaren. Detaljplanen för området gör det möjligt att ha parkering eller att bygga bostäder.

Begränsad framkomlighet för en tryggare arbetsmiljö

Arbetsområdet på Rosenborgsgatan sträcker sig från Fågelsångsvägen i norr till Flygfältsvägen i söder. Under tiden vi arbetar med Rosenborgsgatan kommer framkomligheten att vara begränsad och busshållplatserna på sträckan kommer att flyttas lite. Vi kommer tidvis behöva stänga av delar av gatan och trafiken kommer att vara reglerad med ljussignaler. Detta gör vi som en säkerhetsåtgärd för de som jobbar med byggnationen. För att de ska kunna ha en trygg arbetsmiljö är det viktigt att begränsa hastigheten och trafikflödet vid arbetsområdet.

Tidplan

 • I oktober 2019 börjar vi bygga infrastrukturen och beräknar vara klara till sommaren 2021.
 • Våren 2020 beräknas byggnationen av två flerbostadshus komma igång.
 • Under våren 2020 börjar kommunen bygga förskolan Rödklövern.

Här kan du läsa mer om förskolan Rödklövern.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av infrastruktur som VA, gator, parker och parkering

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Stefan Prochazka, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

28 September 2023