Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Planerad
Illustration siluettbild Karlstad och elbussar
Illustration siluettbild Karlstad och elbussar

Illustration siluettbild Karlstad och elbussar

Karlstadsstråket snabbusslinje

Snabbusslinjen förlängs till Välsvikens station och gör det smidigare att ta sig från Karlstads universitet och Välsviken till centrum. Första delen av Karlstadsstråket, från Rud till centrum, stod klar i december 2018 och i december 2022 förlängdes linjen till Jakobsberg.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Om projektet

Snabbusslinjen Karlstadstråket gör det enkelt att resa kollektivt till centrum, skolor, arbetsplatser och handelsområden. Vi får också en attraktivare stadsmiljö i Karlstad med tystare elbussar. Första delen av snabbusslinjen stod klar 2018. På sikt är tanken att snabbusslinjen ska gå från Välsviken i öst till Bergviks handelsområde i väst.

Från Välsviken station till centrum

Vi kommer att förlänga Karlstadstråket till Välsviken station och snabbusslinjen ska gå via Universitetet, Kronoparken, Lorensberg vidare till Ruds bytesstation och centrum.

karta med planerad sträckning för snabbussen.


Det här är samtliga hållplatser längs sträckan.

 • Välsviken station
 • Banvaktarvägen
 • Välsvikens handelsområde
 • Klarinettgatan
 • Karlstads Universitet
 • Kronoparkskyrkan
 • Granhult
 • Lorensberg
 • Mosserudsgatan
 • Kronoskogsgatan

Nya hållplatser och förtur till bussen

Busshållplatserna kommer byggas om och anpassas till elbussar och vid universitetet blir det en trevligare hållplatsmiljö med tillgänglighetsanpassningar. Vid korsningen Sommargatan/Edsgatevägen sätter vi upp trafiksignaler och där får bussen prioritet så den kan ta sig fram enklare. Vi flyttar även laddstationen från Rud till Välsviken.

Vi bygger en ny hållplats, Banvaktarvägen, och busshållplatserna Öjenäsgatan, Gaperudsgatan, och Elkroken tas bort. Resterande hållplatser byggs om i befintliga lägen.

Ny cykelväg på Lorensberg

Längs Fogdemyrsgatan bygger vi en ny gång- och cykelväg. Här är det i dagsläget en smal trottoar och vi har fått många önskemål om en säkrare cykelväg. Arbetet med den nya cykelvägen innebär att det tidvis kommer vara begränsad framkomlighet på sträckan.

Hållbart resande

När staden utvecklas prioriterar Karlstads kommun gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. En snabbusslinje genom staden bidrar till mer hållbart resande och till den pågående stadsutvecklingen. Förutom att det blir enklare att resa kollektivt, med exempelvis tätare turer, blir resorna dessutom miljömässigt ännu bättre med de elbussar som kommer att trafikera stråket. Elbussarna gör också att stadsmiljön kommer att bli trivsammare eftersom elbussarna som går längs stråket är betydligt tystare.

Projektet delfinansieras till 50 procent genom ett bidrag av staten som heter stadsmiljöavtal. Statens syfte med stödet är bland annat att uppmuntra effektivare kollektivtrafik samt goda och hållbara stadsmiljöer.

Tidplan

 • Första etappen stod klar 2018.
 • Karlstadsstråket förlängdes i december 2022 till Jakobsberg.
 • En förlängning mellan Ruds bytespunkt och Välsviken station planeras till 2024-25. 

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastruktiursprojekt

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-06-02

Hittade du rätt information på sidan?