Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Illustrationsbild över planområdet
Illustrationsbild över planområdet framtagen av Göteborgsbaserade arkitektbyrån 02 Landskap i samarbete med Okidoki

Illustrationsbild över planområdet framtagen av Göteborgsbaserade arkitektbyrån 02 Landskap i samarbete med Okidoki

Katrineberg - en ny stadsdel med 1500 bostäder

En ny stadsdel med sammanhållen bostadsbebyggelse ska växa fram i Katrineberg. En arkitekttävling genomfördes för att gestalta det nya området.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vinnare utsedd i arkitekttävling

Karlstads kommun har genomfört en arkitekttävling med syfte att ta fram en strukturplan och gestaltning för det nya området Katrineberg.

Här kan du läsa om tävlingen, vinnaren och övriga tävlingsbidrag.

Om planerna

Ett planprogram med syfte att peka ut inriktningen och möjliggöra den nya stadsdelen godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 20 oktober 2021. Under 2022 har Karlstads kommun genomfört en arkitekttävling för området.

Tävlingen är startskottet för detaljplanearbetet, och det vinnande bidraget kommer ligga till grund för detaljplaneläggningen. En vinnare utsågs i oktober 2022. Nu går arbetet vidare med en detaljplan för hela området.

Arbete pågår för närvarande med att ta fram en detaljplan för området.

Till grund för detaljplanearbetet ligger det tidigare upprättade planprogrammet och det förslag som utsågs som vinnare i arkitekttävlingen som genomfördes under 2022.

I området planeras cirka 1500-1800 nya bostäder, två förskolor, en ny stadsdelspark samt ett nytt torg. Även åtgärder i skogen och vid Vänern planeras i syfte att stärka friluftslivet och tillgängligheten till Vänern.

Tidplan

 • Planprogrammet var på samråd mellan 9 mars och 17 april 2020.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna planprogrammet. Vid samma sammanträde gav stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för hela området.
 • Teknik- och fastighetsnämnd godkändes det vinnande förslaget – Bland stänk och flikar den 19 oktober 2022
 • Arbete med att utveckla förslaget Bland stänk och flikar planeras pågår mellan november – mars 2023.
 • Därefter upprättas samrådsförslag till detaljplan. Preliminärt beslut om samråd oktober 2023.

Handlingar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Planprogram för Katrineberg

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privata

Kommunens kontaktperson:

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Marie Janäng, stadsbyggnadsförvaltningen

Äldre handlingar

Sidan uppdaterad: 2023-05-10

Hittade du rätt information på sidan?