Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Översiktsbild över planområdet

Klara - planering för nytt bostadshus

Kommunen ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten, som idag består av kontor, med bostäder. Fastigheten ligger på en attraktiv plats som bedöms vara ett bra bostadsläge. 

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Bakgrund

Fastigheten Bryggaren 12 ligger längs Våxnäsgatan inom Klara och gränsar mot Klarälven i söder. Befintliga byggnader innehåller idag kontor, bland annat Länsstyrelsen i Värmland. Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten med bostäder i den västra delen fastigheten.
Med en god utformning som anpassas till omgivande bebyggelse bedöms kvarteret kunna kompletteras med bostäder utan att bebyggelsens kulturhistoriska värden påverkas negativt.

Gällande planer

För området finns en detaljplan från 1998 som medger kontor, utställningsverksamhet och kulturreservat.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för kontor i ett plan, ursprungligen byggd som restaurang kopplat till intilliggande kontorsbyggnad. Byggnaden omges av parkering och gårdsmiljö och är i huvudsak utförd i glas och tegel.

Bedömning

Platsen är belägen centralt i Karlstad med direkt kontakt med Klarälven i söder. En attraktiv plats som bedöms vara ett bra bostadsläge. Läget blir framträdande i stadsbilden kring Klarälven och en ny byggnad behöver anpassas i skala till omgivande byggnader.

Frågor att behandla i planarbetet

 • Stadsbild
 • Parkering
 • Geoteknik

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bryggaren 12 inom Klara

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-09-14

Hittade du rätt information på sidan?