Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Detaljplan för Fanfaren
Planområde för Fanfaren.

Planområde för Fanfaren.

Klaramotet - mer handel och service i kvarteret Fanfaren

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att se om det går att utöka byggrätten för handel och service i bottenvåning på planerade byggnader inom kvarteret Fanfaren.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med planändringen är att öka ytan för centrum- och handelsändamål i bottenvåningar i kvarteret Fanfaren.

För detta kvarter fanns en detaljplan som gav möjlighet att bygga kontor och handel. I samband med bygglovsansökan stod det klart att ytan för servicefunktioner i bottenvåningen av planerade kontorsbyggnader var för liten och önskemål fanns om en ändring i detaljplanen.

Planförslaget bedömdes vara förenligt med översiktsplanen.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd mellan 7 februari och 2 mars 2020.
 • Planförslaget är utställt för granskning mellan 12 mars och 3 april 2020
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 20 maj 2020.
 • Planändringen vann laga kraft 24 juni 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Tillägg till detaljplan för kvarteret Fanfaren med mera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?