Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Planområde
Planområdet markerat i rött.

Planområdet markerat i rött.

Klara - bostäder vid NWT-huset

Här har byggts cirka 150 lägenheter på ett område som tidigare var obebyggt och bestod av öppna gröna ytor och parkeringsplatser.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

NWT utökar sitt bostadsbestånd och bygger ett nytt flerbostadshus i sju våningar med 149 lägenheter fördelade på 60 stycken ettor, 48 stycken tvåor och 41 stycken treor.

Tidplan

 • Planförslaget var föremål för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § från 10 augusti till 8 september 2017.
 • Planförslaget är utställt för granskning från 12 februari till 26 februari 2018.
 • Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden 18 april 2018.
 • Planen vann laga kraft 24 maj 2018.
 • NWT AB fick bygglov för det nya huset 19 september 2018.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Härolden 2 och 3 inom Strand

Vem äger marken:

NWT Fastigheter

Vem bygger:

NWT AB

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-07-14

Hittade du rätt information på sidan?