Detaljplan för Fanfaren
Planområde för Fanfaren.

Klaramotet - mer handel och service i kvarteret Fanfaren

Kommunen har tagit fram en detaljplan för att se om det går att utöka byggrätten för handel och service i bottenvåning på planerade byggnader inom kvarteret Fanfaren 2.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med planändringen är att öka ytan för centrum- och handelsändamål i bottenvåningar i kvarteret Fanfaren.

För detta kvarter fanns en detaljplan som gav möjlighet att bygga kontor och handel. I samband med bygglovsansökan stod det klart att ytan för servicefunktioner i bottenvåningen av planerade kontorsbyggnader var för liten och önskemål fanns om en ändring i detaljplanen.

Planförslaget bedömdes vara förenligt med översiktsplanen.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 7 februari och 2 mars 2020.
  • Planförslaget är utställt för granskning mellan 12 mars och 3 april 2020
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 20 maj 2020.
  • Planändringen vann laga kraft 24 juni 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Tillägg till detaljplan för kvarteret Fanfaren med mera

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Privat

Kommunens kontaktperson:

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

30 Maj 2024