Översiktsbild över planområdet

Klara - planering för nytt bostadshus på Bryggaren

Kommunen ska pröva möjligheten att utveckla fastigheten Bryggaren 12, som idag består av kontor, med bostäder. Fastigheten ligger på en attraktiv plats som bedöms vara ett bra bostadsläge.

Bakgrund

Fastigheten Bryggaren 12 ligger längs Våxnäsgatan inom Klara och gränsar mot Klarälven i söder. Befintliga byggnader innehåller idag kontor, bland annat Länsstyrelsen i Värmland. Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten med bostäder i den västra delen fastigheten.
Med en god utformning som anpassas till omgivande bebyggelse bedöms kvarteret kunna kompletteras med bostäder utan att bebyggelsens kulturhistoriska värden påverkas negativt.

Gällande planer

För området finns en detaljplan från 1998 som medger kontor, utställningsverksamhet och kulturreservat.

Nuvarande förhållanden

Fastigheten är idag bebyggd med en byggnad för kontor i ett plan, ursprungligen byggd som restaurang kopplat till intilliggande kontorsbyggnad. Byggnaden omges av parkering och gårdsmiljö och är i huvudsak utförd i glas och tegel.

Bedömning

Platsen är belägen centralt i Karlstad med direkt kontakt med Klarälven i söder. En attraktiv plats som bedöms vara ett bra bostadsläge. Läget blir framträdande i stadsbilden kring Klarälven och en ny byggnad behöver anpassas i skala till omgivande byggnader.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Stadsbild
  • Parkering
  • Geoteknik

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan är vilande. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Bryggaren 12 inom Klara

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

-

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

19 Juni 2024