Visar på område för Knappstad 2:47
Visar på område för Knappstad 2:47

Knappstad - nya bostäder

Nya bostäder på fastigheten Knappstad 2:47 som ligger i den sydvästra delen av Karlstad, öster om Skoghallsvägen.

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostadshus med tillhörande infrastruktur.

Planområdet ligger i Knappstad, i sydvästra delen av Karlstad tätort. Området avgränsas i öster av skogsområde, i väster av Skoghallsvägen. Marken inom det berörda området är privatägt.

Tanken är att bygga enbostadshus och parhus inom området. I västra delen av planområdet möjliggörs för komplementbyggnader. Marken där de två ladorna står planläggs för bostäder, kontor, lager och serviceverksamhet. I detaljplanen har hänsyn tagits till de kulturhistoriska värdena genom skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud för den stora ladan. Utformningsbestämmelser har också införts för den nya bebyggelsen.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan har handlagts enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd mellan 2 december 2019 och 10 januari 2020.
  • Planförslaget är utställt för granskning från 7 april till 8 maj 2020.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 17 juni 2020.
  • Detaljplanen vann laga kraft 9 juli 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Knappstad 2:47

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

30 Maj 2024