Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Byggnation pågår
Visar på område för Knappstad 2:47
Visar på område för Knappstad 2:47

Visar på område för Knappstad 2:47

Knappstad- nya bostäder

Nya bostäder på fastigheten Knappstad 2:47 som ligger i den sydvästra delen av Karlstad, öster om Skoghallsvägen.

 1. Fördjupad översiktsplan
 2. Planprogram
 3. Planuppdrag
 4. Samråd om detaljplan
 5. Granskning av detaljplan
 6. Antagande av detaljplan
 7. Laga kraft
 8. Byggnation pågår
 9. Klart

Vad innebär detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostadshus med tillhörande infrastruktur.

Planområdet ligger i Knappstad, i sydvästra delen av Karlstad tätort. Området avgränsas i öster av skogsområde, i väster av Skoghallsvägen. Marken inom det berörda området är privatägt.

Tanken är att bygga enbostadhus och parhus inom området. I västra delen av planområdet möjliggörs för komplementbyggnader. Marken där de två ladorna står planläggs för bostäder, kontor, lager och serviceverksamhet. I detaljplanen har hänsyn tagits till de kulturhistoriska värdena genom skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud för den stora ladan. Utformningsbestämmelser har också införts för den nya bebyggelsen.

Planförslaget som bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan har handlägts enligt plan- och bygglagen 5 kap.

Tidplan

 • Planförslaget var på samråd mellan 2 december 2019 och 10 januari 2020.
 • Planförslaget är utställt för granskning från 7 april till 8 maj 2020.
 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 17 juni 2020.
 • Detaljplanen vann laga kraft 9 juli 2020.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Knappstad 2:47

Vem äger marken:

Privat

Vem bygger:

Privat

Sidan uppdaterad: 2023-06-12

Hittade du rätt information på sidan?